Obchodní podmínky

Všeobecné nájemní podmínky (VNP)

obchodní společnosti Economic Service, s.r.o. ze dne 1.1.2019.

1. Nájemní smlouva. Nájemní smlouvou Economic Service přenechává nájemci za úplatu audiovizuální zařízení (dále jen zařízení), aby ho dočasně ve sjednané době užíval. Součástí dodávky může být též instalace zařízení a jeho deinstalace, popřípadě též obsluha. Zařízení je ve vlastnictví Economic Service po celou dobu nájmu. K uzavření nájemní smlouvy dochází zpravidla na základě poptávky, resp. závazné objednávky.

2. Kontaktní osoby. Kontaktními osobami Economic Service, které jsou ve věci oprávněny jednat, jsou tzv. odpovědná osoba, která odpovídá zejména za zpracování a vyřízení objednávky a tzv. šéf technik, který odpovídá zejména za instalaci zařízení a jeho předání nájemci. Nájemce vždy označí alespoň jednu kontaktní osobu, která je oprávněna ve věci jednat.

3. Náležitosti závazné objednávky. Náležitostmi tzv. pronájmu – rezervace – závazné objednávky jsou: číslo objednávky, označení smluvních stran a jejich kontaktní osoby, popis jednotlivých položek, jejich čísla, množství či měrné jednotky, jednotkové ceny bez DPH, výše DPH, výše případné slevy, částky bez DPH, celková výše ceny bez DPH a s DPH, místo instalace zařízení, její začátek a konec, místo převzetí zařízení, doba trvání nájmu, tj. jeho začátek a konec, místo vrácení zařízení.

4. Způsob předávání zařízení a jeho užívání. Economic Service předává zařízení nájemci v místě a době, jež jsou stanoveny v nájemní smlouvě, která má podobu tzv. protokolu o pronájmu – nájemní smlouvy. Při dodávce samotného zařízení (tzv. technická dodávka) je zařízení zpravidla předáváno v sídle Economic Service. Pokud je součástí dodávky též instalace a deinstalace, popř. též obsluha, dochází k předání v místě určeném nájemcem. Economic Service je povinen přenechat pronajaté zařízení nájemci ve stavu způsobilém smluvenému užívání a v tomto stavu jej svým nákladem udržovat. Nájemce je oprávněn užívat zařízení způsobem stanoveným v těchto VNP, popř. v nájemní smlouvě nebo v písemných pokynech předaných nájemci při předání, a to přiměřeně povaze a určení. Economic Service je oprávněn požadovat přístup k zařízení za účelem kontroly, zda nájemce užívá věc řádným způsobem. Pokud je součástí dodávky též obsluha zařízení, je nájemce povinen obsluze přesně specifikovat své požadavky na dobu, popř. pořadí spuštění jednotlivých pronajatých zařízení.

5. Protokol o pronájmu – nájemní smlouva. Při předání zařízení nájemci nájemce vždy podepíše předávací protokol, který má podobu tzv. protokolu o pronájmu – nájemní smlouvy a obsahuje tyto náležitosti: číslo objednávky, označení smluvních stran, popis jednotlivých položek, jejich čísla, výrobní čísla, hodnoty jednotlivých pronajímaných položek, množství či měrné jednotky, částky (tj. výše nájmu a cena poskytnuté služby obsluhy), celková výše ceny bez DPH a s DPH, kontaktní osoba nájemce, místo instalace zařízení, její začátek a konec, místo převzetí zařízení, doba trvání nájmu, tj. jeho začátek a konec, místo vrácení zařízení.

6. Seznámení se stavem a obsluhou pronajatého zařízení (řádná péče o zařízení). Je-li třeba, aby při užívání zařízení byla zachována zvláštní pravidla, zejména řídí-li se užívání návodem nebo je upraveno technickou normou, je povinen Economic Service nájemce s nimi seznámit, ledaže jde o pravidla obecně známá. Nesplní-li Economic Service tuto povinnost, je povinen nahradit nájemci škodu z toho vzniklou. Nájemce neodpovídá za škodu, která vznikla tím, že Economic Service nesplnil výše uvedenou povinnost. Řádné seznámení nájemce potvrzuje podpisem předávacího protokolu.

7. Standardy realizace. Nájemce je zejména povinen na své náklady připravit pro Economic Service přiměřené místo pro vykládku a nakládku pronajatého zařízení, parkování vozidel techniků a manažerů instalujících nebo obsluhujících dodané zařízení, předat Economic Service identifikační kartu pro přístup do prostor, kde bude zařízení umístěno a umožnit používat pracovníkům Economic Service sociální zařízení. Pracovníci Economic Service jsou povinni nosit předepsaný oděv, tj. pracovní oděv (tj. dlouhé tmavé kalhoty, firemní tričko Economic Service v černém provedení s logem společnosti, firemní mikinu s dlouhým rukávem Economic Service v černém provedení s logem společnosti a černou nebo tmavou obuv) nebo společenský oděv (tj. tmavomodrou košili, tmavý oblek s firemním logem a kravatu, černou nebo tmavou obuv). Osoba odpovědná za realizaci akce (tzv. šéf technik) musí ovládat alespoň jeden cizí jazyk, zpravidla angličtinu. Pracovníci Economic Service musí zacházet s veškerými předměty, jež berou do rukou, opatrně, aby zabránili případné škodě na zdraví nebo na věcech, během instalace nesmí vyřizovat osobní telefonické hovory a místo instalace musí udržovat v maximálně možné čistotě. Veškerý pomocný materiál potřebný k instalaci (přepravní krabice, tašky, kartonové krabice atd.) pracovníci Economic Service uloží na místo označené nájemcem, přičemž budou dodržovat skladovací normy nájemce, s nimiž byli seznámeni, zejména nesmí nikterak blokovat požární východy a únikové cesty.

8. Odpovědnost za vady. Má-li pronajaté zařízení vady, pro které jej nelze řádně užívat, nebo které takové užívání ztěžují, má nájemce právo, aby mu byla poskytnuta jiná věc sloužící témuž účelu. Kromě toho má právo na prominutí nájemného nebo na slevu z nájemného za dobu, po kterou zařízení nemohl pro jeho vadu řádně užívat vůbec, nebo jen za ztížených podmínek. Právo na prominutí nebo na slevu z nájemného musí být uplatněno u Economic Service nejpozději do konce doby, na kterou byl nájem sjednán.

9. Podnájem zařízení. Nájemce je oprávněn dát pronajaté zařízení do podnájmu pouze se souhlasem Economic Service. Souhlas musí být písemný, přičemž Economic Service vždy udělí souhlas pouze s podnájmem konkrétní fyzické nebo právnické osobě, označené nájemcem. Dá-li nájemce zařízení do podnájmu bez takového souhlasu Economic Service, má Economic Service právo odstoupit od nájemní smlouvy.

10. Změny na zařízení. Změny na pronajatém zařízení je nájemce oprávněn provádět jen se souhlasem Economic Service. Souhlas musí být písemný. Úhradu nákladů s tím spojených může nájemce požadovat jen v případě, že se k tomu Economic Service zaváže. Dá-li Economic Service souhlas se změnou, ale nezaváže se k úhradě nákladů, může nájemce požadovat po skončení nájmu protihodnotu toho, o co se zvýšila hodnota zařízení. Provede-li nájemce změny na věci bez souhlasu pronajímatele, je povinen po skončení nájmu uvést na své náklady zařízení do původního stavu. Hrozí-li v důsledku prováděných změn na zařízení Economic Service značná škoda, je Economic Service oprávněn odstoupit od smlouvy (a to i bez předchozího upozornění).

11. Notifikační povinnost. Nájemce je povinen oznámit Economic Service bez zbytečného odkladu potřeby oprav, které má Economic Service na zařízení provést. Při porušení této povinnosti odpovídá nájemce za škodu tím způsobenou a nemá nároky, které by mu jinak příslušely pro nemožnost nebo omezenou možnost užívat zařízení pro vady věci, jež nebyly včas Economic Service oznámeny. Nájemce je povinen snášet omezení v užívání zařízení v rozsahu nutném pro provedení oprav a pro jeho udržování. Jestliže nájemce vynaložil na zařízení náklady při opravě, ke které je povinen Economic Service, má nárok na náhradu těchto nákladů, jestliže oprava byla provedena se souhlasem Economic Service nebo jestliže Economic Service bez zbytečného odkladu opravu neobstaral, ačkoli mu byla oznámena její potřeba. Jinak může nájemce požadovat
jen to, o co se Economic Service obohatil.

12. Předcházení škodám. Nájemce je povinen pečovat o to, aby na pronajatém zařízení nevznikla škoda. Economic Service může kdykoliv odstoupit od smlouvy, užívá-li nájemce přes písemnou výstrahu zařízení takovým způsobem, že Economic Service vzniká škoda nebo mu hrozí značná škoda.

13. Běžné opotřebení, poškození, ztráta nebo zničení zařízení. Za opotřebení pronajatého zařízení způsobené řádným užíváním nájemce neodpovídá. Vzniklé poškození, ztrátu nebo zničení zařízení je nájemce povinen ohlásit Economic Service bez zbytečného odkladu. Povinnost nájemce nahradit škodu se řídí ustanovením obchodního zákoníku o odpovědnosti za škodu. Jestliže se zařízení ztratilo nebo bylo zničeno, je nájemce povinen platit nájemné a poplatek z prodlení, dokud ztrátu nebo zničení zařízení Economic Service písemně neohlásil.

14. Skončení nájmu. Nájem skončí uplynutím doby, na kterou byl sjednán, nedohodne-li se Economic Service s nájemcem písemně jinak. Po skončení nájmu je nájemce povinen vrátit pronajaté zařízení ve stavu odpovídajícím sjednanému způsobu užívání, popř. ve stavu, v jakém zařízení převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. Došlo-li k poškození nebo nadměrnému opotřebení pronajatého zařízení v důsledku jeho zneužití, odpovídá nájemce i za škody způsobené osobami, kterým umožnil k pronajatému zařízení přístup. Economic Service je oprávněn domáhat se náhrady pouze do šesti měsíců od vrácení pronajatého zařízení, jinak nárok zanikne.

15. Potvrzení o vrácení pronajatého zařízení. Při skončení nájmu, resp. při vrácení pronajatého zařízení provede Economic Service se souhlasem nájemce případné změny protokolu o pronájmu – nájemní smlouvy v souladu se skutečným stavem tak, že do prázdných rámečků u jednotlivých položek vyplní množství či měrné jednotky, jež byly nájemcem skutečně odebrány. Současně škrtne původní údaje před rámečkem. Economic Service i nájemce potvrdí vrácení zařízení a správnost opravených údajů svým podpisem.

16. Nájemné a způsob placení. Nájemce je povinen platit nájemné, tj. ceny sjednané podle platného ceníku, to na základě daňového dokladu – faktury vystavené Economic Service. Podkladem pro fakturaci je protokol o pronájmu – nájemní smlouva, přičemž v případě jeho změny fakturuje Economic Service ceny jednotlivých položek podle skutečného stavu. Faktury jsou splatné do 14 dnů, přičemž okamžikem zaplacení je připsání úhrady na účet Economic Service. Pokud je nájemce v prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit Economic Service zákonné úroky z prodlení.

17. Prodlení nájemce. Vrátí-li nájemce zařízení po době dohodnuté ve smlouvě, je povinen platit nájemné až do vrácení zařízení Economic Service. Je-li nájemce s vrácením zařízení v prodlení, je navíc povinen zaplatit též poplatek z prodlení.

18. Důvěrné informace. Jestliže si strany při jednání o uzavření nájemní smlouvy navzájem poskytnou informace označené jako důvěrné, nesmí je strana, které byly tyto informace poskytnuty, prozradit třetí osobě a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby, a to bez ohledu na to, zda v případě nájemní smlouvy dojde k jejímu uzavření či nikoli.

19. Obchodní tajemství. Objednatel i Economic Service se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech obchodní, výrobní či technické povahy související s podnikem druhé strany, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle druhé strany utajeny a druhá strana odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťuje. Tuto povinnost mají obě smluvní strany i po zániku smlouvy. V případě porušení nebo ohrožení práva na obchodní tajemství se může poškozená strana domáhat, aby se druhá strana protiprávního jednání zdržela a aby odstranila závadný stav, dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, které může být poskytnuto i v penězích, náhradu škody, která mu byla druhou stranou způsobena, popř. může požadovat na druhé straně vydání bezdůvodného obohacení.

20. Odpovědnost za škodu. V případě porušení kterékoliv povinnosti či závazku vyplývajícího z těchto VNP či z nájemní smlouvy, je strana, která povinnost porušila, povinna nahradit druhé straně vzniklou škodu, popř. je povinna vydat bezdůvodné obohacení, kterého porušením povinnosti dosáhla.

21. Subdodávky. Economic Service je oprávněn ke splnění objednávky využít služeb třetích osob (tzv. subdodavatele), přičemž v takovém případě nese stejnou odpovědnost, jako by dodávku prováděl sám.

22. Součinnost nájemce. (Nemožnost plnění). Je-li k předání zařízení nájemci nutná jeho součinnost, je Economic Service oprávněn určit k tomu přiměřenou lhůtu a po jejím marném uplynutí může od smlouvy odstoupit, upozorní-li na takový následek. Totéž platí, pokud nájemce nezajistí potřebná zdravotní a bezpečnostní opatření pro zaměstnance Economic Service při předání a instalaci zařízení.

23. Storno podmínky. Pokud nájemce ze závažných důvodů odstoupí od závazné objednávky, popřípadě její části (tj. některé položky závazné objednávky), uhradí Economic Service storno poplatek z celkové ceny závazné objednávky, popřípadě z ceny příslušné položky závazné objednávky, a to ve výši 10% v případě odstoupení více než 21 dní před začátkem lhůty plnění, 25% v případě odstoupení více než 14 dní před začátkem lhůty plnění, 50% v případě odstoupení více než 7 dní před začátkem lhůty plnění, 80% v případě odstoupení více než 3 dny před začátkem lhůty plnění, 90% v případě odstoupení více než 1 den před začátkem lhůty plnění, 100% v případě odstoupení 1 a méně dní před začátkem lhůty plnění.

24. Nevyužití zařízení či obsluhy. Pokud se při vrácení zařízení ukáže, že nájemce nepoužil některé pronajaté zařízení nebo nevyužil obsluhy přítomného technika, nemá automaticky nárok na slevu z nájmu. Economic Service však podle okolností případu může slevu poskytnout či některou položku protokolu o pronájmu – nájemní smlouvy neúčtovat.

25. Autorské poplatky. Nájemce nesmí neoprávněně zasahovat do práv právnických či fyzických osob, která jsou předmětem autorského práva upraveného zejména zákonem č. 121/2000 Sb. (autorským zákonem). Pokud nájemce promítá na pronajatém audiovizuálním zařízení Economic Service díla podléhající autorsko-právní ochraně, je povinen a zavazuje se hradit řádně a včas autorské poplatky v souladu s příslušnými právními předpisy.